کتاب فرهنگ و زندگی روزمره

Culture and Everyday Life

مشخصات کتاب فرهنگ و زندگی روزمره
مترجم :
زودترین زمان ارسال : 20 آذر

معرفی کتاب فرهنگ و زندگی روزمره اثر دیوید اینگلیس

کتاب حاضر در چهار فصل: فرهنگ، طبیعت و زندگی روزمره؛ فرهنگ مدرن و زندگی روزمره؛ فرهنگ های «والا»، «عامه» و «پست» در زندگی روزمره؛ جهانی شدن، فرهنگ و زندگی روزمره نگاشته شده است و با واکاوی دیدگاه های متفاوت دربارۀ فرهنگ، حوزه هایی کلیدی را مورد مطالعه قرار می دهد و خوانندگان را با برخی متفکران مهم فرهنگ از ماتیو آرنولد تا باختین و بوردیو آشنا می سازد.

کتاب فرهنگ و زندگی روزمره

قسمت هایی از کتاب فرهنگ و زندگی روزمره (لذت متن)
مدرنیته، بعضی سنت ها را از بین برده است. برخی را ساخته است و چنین سنت هایی که ساخته شده اند، برای اهداف تجاری و یا اقتضای سیاسی بوده است. موضوع گردشگری متاسفانه در جست و جوی تجربۀ فرهنگی اصیل است که برای همیشه ادامه دارد و از این رو چنین عدم دستیابی می تواند به مثابۀ مشخصه ای ذاتی در نظر گرفته شود که نمادین است و نیز توسط فرهنگ مدرن تولید شده است. گردشگر در جست و جوی امر واقع در جایی است که واقعیت برای وی به نظر بسیار عرفی و مبهم است. درحالی که تصور می شود واقعیت دیگران بیگانه، به طرز عجیبی هیجان انگیز باشد؛ ولی در غالب اوقات، خود این واقعیت به شدت به مثابۀ اموری بسته بندی شده، تجاری و غیراصیل تجربه می شود و از این رو به هیچ وجه واقعی نیست.