کتاب معماری و هنر اسلامی

Islam : Art and Architecture
در اسپانیا و شمال آفریقا
کد کتاب : 35559
مترجم :
شابک : 978-6004360715‬‬‬
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1395
سال انتشار میلادی : 2000
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

معرفی کتاب معماری و هنر اسلامی اثر مارکوس هاتشتاین

در ایــن کتــاب ســیر تطــور معمــاری و هنــر اســلامی اســپانیا از آغــاز تأســیس دولــت امــوی در اندلــس، عصــر ملوکالطوایــف، حکومتهــای مرابطــون و موحدون تــا امارت بنونصــر در غرناطه و نیــز هنــر و معمــاری اســلامی در ســرزمینهای شمال آفر یقــا،به ویژه مراکــش، تونــس و الجزایر بررسی شــده اســت.
همچنــین رویدادهای تاریخــی متناظــر هــر دوره و معــرفی مهم ترین آثار معمــاری و هنری آن دوره، چگونگــی پیوندهــای تجــاری و اقتصــادی در سراســر قلمر و اســلامی، که چه بســا نقشی اســاسی تر در مبادلات فرهنگی و هنری شــان داشــت، و موثرترین راه های انتقال مولفه های فرهنگی و هنری به درون و بیرون قلمر و اسلامی پی گرفته شده است.

کتاب معماری و هنر اسلامی

دسته بندی های کتاب معماری و هنر اسلامی