کتاب نورپردازی سینما و ویدیو

Motion Picture and Video Lighting
  • 35,000 تومان

  • تمام شد ، اما میاریمش 😏
  • انتشارات: افکار افکار
    نویسنده:
کد کتاب : 38054
مترجم :
شابک : 978-9642281282
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 516
سال انتشار شمسی : 1393
سال انتشار میلادی : 1992
نوع جلد : جلد نرم
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب نورپردازی سینما و ویدیو اثر بلین براون

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﭘیﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰار ﻧﻮرﭘﺮدازی، اﻧﻮاع فیلم، ﻟﻨﺰﻫﺎ، و بی ﺗﺮدیﺪ، عرضه فن آوری ویدیوی دی وی دی و اچ دی، و ﻣﻘﺒﻮﻟیﺖ یﺎﻓﺘﻦ آن ها در دﻧیﺎی حرفه ای، اﺻﻮل ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ثاﺑﺖ ﺑﺎقی ﻣﺎﻧﺪه است. ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺧﻮب اﻣﺮی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻔﺎﻫیﻢ اﺻلی ﻧﻮرﭘﺮدازی دست ﺧﻮش تغییر ﻧﮕﺮدیﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻣﺒﺮاﻧﺪ، کﺎراوادﺟﻮ، و اﺳﺘﺎدان دیﮕﺮ. در ایﻦ کﺘﺎب سعی کرده ایم زیﺒﺎیی شناسی نورپردازی را ﭘﻮﺷﺶ دﻫیﻢ، هم ﭼﻨیﻦ روش ها و”روﻧﺪﻫﺎ“ و کﺎر را بشناسیم - ﺗﻔکﺮ و روشی کﻪ از آن ﻃﺮیﻖ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻮر داده میﺷﻮد و آﻣﺎده ﻓیﻠﻢ می ﺑﺮداری می ﮔﺮدد.

کتاب نورپردازی سینما و ویدیو