ا شن

ا شن

الكساندر شن ریاضیدان روس به عنوان محقق در مونپلیه (LIRMM ، CNRS و دانشگاه مونپلیه ، فرانسه) و مسكو (مرخصی از انستیتوی مشكلات انتقال اطلاعات ، مسكو ، روسیه) فعالیت می كند. موضوع تحقیق وی نظریه اطلاعات الگوریتمی (پیچیدگی کولموگروف) و تصادفی الگوریتمی است.

کتاب های ا شن

کتابی برای نمایش وجود ندارد !