رهام اشه

رهام اشه

رهام اشه متولد سال 1334 ، استادِ نامدارِ فرهنگ و زبانهای آریایی می باشد.

کتاب های رهام اشه

Avesta: a grammatical precis


زبان پارسیگ (پهلوی)