رهام اشه

رهام اشه

رهام اشه متولد سال 1334 ، استادِ نامدارِ فرهنگ و زبانهای آریایی می باشد.

کتاب های رهام اشه

پیمان های زناشویی


Avesta: a grammatical precis