حسن نکوروح

حسن نکوروح

حسن نكوروح متولد 1315 تهران، دو داستان «كوه جادو» و «مرگ در ونيز» را از توماس ‌مان ترجمه و منتشر كرده است. همچنين كتاب «سياست در نمايش راديويي آلمان» از ديگر آثار اوست. نکوروح دارای مدرک M.A. از دانشگاه هیدلبرگ آلمان در سال 1968 است و استادیار دانشگاه شیراز می باشد.

کتاب های حسن نکوروح

کوه جادو


ادبیات آلمانی در قرن بیستم


مرگ در ونیز