علی بن احمد سیفی نیشابوری

علی بن احمد سیفی نیشابوری

حکیم علی فرزند احمد سیفی نیشابوری، از شاعران و نثرنویسان ایرانی نیمۀ دوم قرن ششم هجری قمری بوده‌است.

کتاب های علی بن احمد سیفی نیشابوری