فردین نظری

فردین نظری

فردین نظری متولد سال ۱۳۴۵ در همدان ، شاعر معاصر ایرانی است. اشعار فردین نظری درون‌مایه‌هایی عاشقانه و فلسفی دارند و نگاهی به درون.

کتاب های فردین نظری

چنین گفت فردین