اکرم گلشنی

اکرم گلشنی

اکرم گلشنی متولد سال 1343 در تهران ، استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده و مؤلف چندین کتاب است. او دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران می باشد.

کتاب های اکرم گلشنی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !