فاطمه شریفی

فاطمه شریفی

فاطمه شریفی (سها) متولد سال 1379، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های فاطمه شریفی

من زنم پس حرف می زنم