زهرا نوری

زهرا نوری

زهرا نوری متولد سال 1369 ، نویسنده جوان افغانستانی مقیم کاشان است.

کتاب های زهرا نوری

نخ قرمز به جای لب هایش