احمد گلی

احمد گلی

احمد گلی متولد سال 1343 ، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می باشد. وی دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی است. او تا کنون چندین کتاب و مقاله منتشر کرده است.

کتاب های احمد گلی

بلاغت فارسی