بیژن اربابی

بیژن اربابی

بیژن اربابی متولد سال 1338، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر، عضو هیات علمی، استادیار دانشکده هنرهای کاربردی گروه آموزشی فرش می باشد.

کتاب های بیژن اربابی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !