سیف الله خادمی راوندی

سیف الله خادمی راوندی

سیف اله خادمی راوندی شاعری از دیار راوند کاشان متولد فروردین 1333 و کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی است.

کتاب های سیف الله خادمی راوندی

دهان کوزه ها را گل گرفتند