سونر چاپتای

سونر چاپتای

سونر چاپتای(Soner Çağaptay) دانشمند سیاسی ترک تبار آمریکایی مستقر در ایالات متحده است. او مدیر برنامه تحقیقاتی ترکیه در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک است. او از نظر آموزش مورخ است و متخصص در روابط ترکیه و ایالات متحده ، سیاست ترکیه و ناسیونالیسم ترکیه می باشد.

کتاب های سونر چاپتای

امپراطوری اردوغان


سلطان جدید