اوی ویند لی

اوی ویند لی

پروفسور اوی‌ویند لی (Øyvind Lie)، کارشناس مشهور بین المللی در زمینه تغذیه آبزی پروری و کیفیت ماهی، در حال حاضر مدیر موسسه ملی تحقیقات تغذیه و غذاهای دریایی (NIFES)، نروژ است.

کتاب های اوی ویند لی