امیر صمدی

امیر صمدی

امیر صمدی متولد سال 1359، دانشیار گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی، دارای کارشناسی آبیاری ١٣٧٧-١٣٨١ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، کارشناسی ارشد سازه های آبی ١٣٨١ -١٣٨٣، دانشگاه تهران، دکتری سازه های آبی ١٣٨٤-١٣٨٩ دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های امیر صمدی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !