حسن شاهدی

حسن شاهدی

حسن شاهدی متولد سال 1344، دکترای حرفه‌ای پزشکی می باشد.

کتاب های حسن شاهدی

من سه نفر هستم