کریم صفوتی

کریم صفوتی

خلیفه کریم صفوتی در سال ١٢٩٨ در شهر سنندج چشم به جهان گشود.وی در نوجوانی نوازندگی دف را از پدر خوانده خود درویش ملک محمد صفوتی که از بزرگان عرفان در منطقه و دف نوازی توانا بود فرا گرفت.از همان ایام کودکی در سایه تعلیمات شیخ عبدالکریم و … به کسب طریقت همت گماشت و در سن ٣٥ سالگی به حکم آن شیخ بزرگوار خلیفه گردید.وی که از دف نوازان بنام سنندج می باشد . وی سالیان سال در تکیه خویش واقع در شهر سنندج به ارشاد شاگردانش مشغول بوده است.

کتاب های کریم صفوتی