علی شفیعی

علی شفیعی

علی شفیعی نویسنده و شاعر ایرانی متولد سال 1355 می باشد.

کتاب های علی شفیعی

روش تحقیق در مدیریت


زیبایی نگرانم می کند