احمد یاراحمدیان

احمد یاراحمدیان

دکتر احمد یاراحمدیان ، متولد 1338 ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان است. او دارای مدرک كارشناسي دانشگاه اصفهان 1365 ، كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس 1370 و دكترا  دانشگاه ليل فرانسه 1377 است .

علايق و گرايش تحقيقاتي:

1- روانشناسي كودكان استثنائي ( عقب مانده ذهني، ناشنوا، نابينا، ناتوان در يادگيري، ناسازگاران، تيز هوشان، فلج مغزي ها و اختلالات حركتي، كودكان با اختلالات زباني و گفتاري)
2- روانشناسي عمومي
3- كودكان اتيسم
4- اختلالات زباني و گفتار درماني
5- اختلالات يادگيري
6- اختلالات رفتاري و فنون رفتار درماني
7- اختلالات رواني-حركتي و فنون بازپروري آنها
8- هوش هيجاني
9- روانشناسي احساس و ادراك
10- روش تحقیق

سابقه سمت‌هاي آموزشي و اجرايي كليدي دانشگاهي و پژوهشي:

1- استاديار گروه روانشناسي، دانشكده روانشــــناسي و علوم تربيتي، دانشـــگاه اصـــــفهان ( از 1381 تاكنون ).
2- استاديار گروه روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شيراز ( از 1378 تا1380 .
3- استاد پروازي قراردادي گروه روانشناسي و علوم تربيتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه زاهدان (1370- 1373).
4- مدرس مراكز تربيت معلم اصفهان ( از سال 1367 تا 1372 ).
5- كارشناس و عضو هسته مشاوره تربيتي اصفهان، وزارت آمــوزش و پرورش ( 1372 -1367 ).
6- آموزگار مدارس و دبير دبيرستانها، وزارت آموزش و پرورش (73– 1359).
7- مدير گروه روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، دانشگاه شيراز ( 1380- 1381) .

کتاب های احمد یاراحمدیان