مهدی قربانی

مهدی قربانی

مهندس مهدی قربانی متولد سال 1350،  کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، و مولف می باشد.

کتاب های مهدی قربانی