حمیدرضا توکلی

حمیدرضا توکلی

حمیدرضا توکلی ، متولد 1349 ، دانشیار، گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  است . او دارای مدرک دکتری تخصصی مهندسی عمران است.

کتاب های حمیدرضا توکلی

تحلیل لرزه ای سازه ها