روزبه معینی مازندرانی

روزبه معینی مازندرانی

روزبه معینی مازندرانی ، متولد 1341 ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های روزبه معینی مازندرانی

میدان ها و امواج