جین کازز

جین کازز

جین کازز در دانشگاه متدیست جنوبی فلسفه تدریس می كند. او نویسنده کتاب وزن چیزها (فلسفه و زندگی خوب) و چیزی است که ما نسبت به حیوانات مدیون هستیم می باشد.

کتاب های جین کازز

وزن چیزها