مصدق

انتشارات مصدق

کتاب های انتشارات مصدق

جسد زنده


۱۶,۰۰۰ تومان

صالحان


۱۲,۰۰۰ تومان

سن عقل


۴۵,۰۰۰ تومان

محاکمه


۱۲,۵۰۰ تومان

فرار به غرب


۱۷,۵۰۰ تومان

دختر سروان


۲۸,۰۰۰ تومان

بره ای که گرگ شد


۳۰,۰۰۰ تومان

غریبه


۲۵,۰۰۰ تومان

شاه سلیمان


۲۸,۰۰۰ تومان

ستاره خواران


۳۲,۰۰۰ تومان

سوء تفاهم


۱۲,۰۰۰ تومان

پنج داستان


۱۰,۰۰۰ تومان

موسای میکل آنژ


۳۲,۰۰۰ تومان

مگس ها


۱۸,۰۰۰ تومان

دوست خانواده


۲۲,۰۰۰ تومان

نفرین زمین


۲۵,۰۰۰ تومان

سه تار


۱۷,۰۰۰ تومان

منسفیلد پارک


۴۵,۰۰۰ تومان

صومعه شمالی


۲۰,۰۰۰ تومان

دید و بازدید


۱۵,۰۰۰ تومان

مسخ


۲۷,۰۰۰ تومان

صد سال تنهایی


۵۲,۰۰۰ تومان

نون والقلم


۲۰,۰۰۰ تومان

درمان شوپنهاور


۴۵,۰۰۰ تومان

مدیر مدرسه


۱۲,۰۰۰ تومان

عقاید یک دلقک


۳۲,۰۰۰ تومان

افسانه ی سیزیف


۱۵,۰۰۰ تومان

قلعه حیوانات


۱۵,۰۰۰ تومان

باز هم من


۶۸,۰۰۰ تومان

نامه های نیچه


۴۰,۰۰۰ تومان

ملالت های تمدن


۱۴,۰۰۰ تومان

خلیج نقره ای


۵۸,۰۰۰ تومان

هویت


۲۵,۰۰۰ تومان

روش تعبیر رویا


۱۲,۰۰۰ تومان

سپیده دمان


۴۵,۰۰۰ تومان

مائده های زمینی


۳۶,۰۰۰ تومان

دجال


۲۵,۰۰۰ تومان

روح و زندگی


۴۲,۰۰۰ تومان

جین ایر


۶۵,۰۰۰ تومان

پس از تو


۳۷,۰۰۰ تومان

عشق به زندگی


۳۰,۰۰۰ تومان

استپ


۱۸,۰۰۰ تومان

سرنوشت یک مرد


۲۰,۰۰۰ تومان

ژاندارک


۱۰,۰۰۰ تومان