داستان مردم شناسی

داستان مردم شناسی

داستان مردم شناسی، شیوه ای از داستان گویی است که به توضیح ابعاد وجودی انسان می پردازد و حوزهٔ گسترده ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل انسان را در برمی گیرد. ریشه های این گونه از آثار ادبی در علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است.

کتاب های داستان مردم شناسی

فرزندان سانچز


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1963

تورتیافلت


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1962

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تورتیافلت
با خلوصی ظریف و شعرگونه در نثر.
New York Herald Tribune