ادبیات اروپا

ادبیات اروپا، عبارتی کلی است که شامل آثار به وجود آمده در این قاره ی سبز می شود. ادبیات اروپا، زبان های متعددی را در بر می گیرد که هر کدام، اهمیت و تأثیر مختص به خود را دارند. ادبیات کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، روسیه و ... در این دسته جای می گیرند.

کتاب های ادبیات اروپا
معرفی چند اثر
معرفی کتاب انسان خردمند
شجاعانه، گسترده و برانگیزاننده.
Goodreads
معرفی کتاب افسانه های دگردیسی
گنجینه ای از اسطوره و افسانه که تمام هنر و ادبیات غرب از آن نشأت گرفته است.
Barnes & Noble
معرفی کتاب روانکاوی از نگاه فروید
آثار فروید، آغازگر قرنی از پژوهش های بزرگ روانکاوانه بود.
Amazon
معرفی کتاب روان کاوی برای همه
این کتاب در زمره ی لذت بخش ترین آثار فروید جای می گیرد.
Barnes & Noble