مکاتب ادبی
مکاتب ادبی

مکاتب ادبی

دسته بندی کتاب ها بر اساس مکاتب ادبی ( ادبیات بین الملل)

مکتب ادبی، مقوله ای غربی است و در ادبیات فارسی جایگاهی به آن مفهوم ندارد.