ادبیات رومانی

ادبیات رومانی

قدمت ادبیات رومانی به اوایل قرن شانزدهم بازمی گردد. در دهه های اخیر و همزمان با گسترش تفکر ملی گرایی در اروپا، نویسندگان رومانیایی نیز مانند همتایان اروپایی خود در آثارشان بسیار به مسئله ی هویت ملی و فرهنگ مستقل پرداختند. اوژن یونسکو و امیل سیوران در خارج از دانمارک بیش از هر نویسنده ی دیگری بیانگر این هویت ملی مستقل هستند.

کتاب های ادبیات رومانی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب درس و آوازخوان طاس
موجز، خاص و باشکوه.
New York Times
معرفی کتاب قرار ملاقات
داستانی موجز با نگارشی استادانه.
Newsweek