ادبیات رومانی

ادبیات رومانی

قدمت ادبیات رومانی به اوایل قرن شانزدهم بازمی گردد. در دهه های اخیر و همزمان با گسترش تفکر ملی گرایی در اروپا، نویسندگان رومانیایی نیز مانند همتایان اروپایی خود در آثارشان بسیار به مسئله ی هویت ملی و فرهنگ مستقل پرداختند. اوژن یونسکو و امیل سیوران در خارج از دانمارک بیش از هر نویسنده ی دیگری بیانگر این هویت ملی مستقل هستند.

کتاب های ادبیات رومانی

قرار ملاقات


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2009

بیشتر بخوانید

جایزه‏ ای برای هرتا مولر زنی معترض

هرتا مولر سال های سال است که در رومانی زندگی نمی کند، اما هنوز که هنوز است، فشار، تبعید، جبر و زورگویی موضوع بیشتر کتاب ها، شعرها و مقاله های اوست.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب درس و آوازخوان طاس
موجز، خاص و باشکوه.
New York Times