جایزه ی نستله بوک

جایزه ی نستله بوک، مجموعه ای از جوایز ادبی است که همه ساله به کتاب های بریتانیایی مربوط به ادبیات نوجوان و از سال 1985 تا 2007 اهدا می شد. این جایزه توسط موسسه ی خیریه و مستقل بوک تراست، با هدف ترویج کتاب و کتاب خوانی در بریتانیا، اداره و توسط شرکت نستله حمایت می شد. این جایزه، یکی از معتبرترین و مهم ترین جوایز ادبیات کودک و نوجوان بوده است.

کتاب های جایزه ی نستله بوک
معرفی چند اثر
معرفی کتاب گربه بلیتس
باقدرت و سرزنده.
Times Literary Supplement