کتاب داستان هنری - رمان هنری
داستان هنری

داستان هنری

داستان هنری به داستانی اطلاق می گردد که در برگیرنده ی موضوعات مرتبط با هنر و یا هنرمندان باشد. برخی داستان های هنری نیز، از هنر و یا مسائل پیرامون خلق آثار هنری به عنوان عامل پیشبرنده ی داستان خود استفاده می کنند.

کتاب های داستان هنری
معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرد بزرگ
هوشمندانه و وسیع.
New York Times
معرفی کتاب هدیه هومبولت
پیچیدگی مباحث نظری این کتاب، جهانی و شوخ طبعی اش بسیار انگلیسی است.
Telegraph