داستان هنری

داستان هنری

داستان هنری به داستانی اطلاق می گردد که در برگیرنده ی موضوعات مرتبط با هنر و یا هنرمندان باشد. برخی داستان های هنری نیز، از هنر و یا مسائل پیرامون خلق آثار هنری به عنوان عامل پیشبرنده ی داستان خود استفاده می کنند.

کتاب های داستان هنری
معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرد بزرگ
هوشمندانه و وسیع.
New York Times
معرفی کتاب داستان عاشقانه ی سرقت
به شکل دیوانه واری پیچیده، بسیار درخشان و کاملا بدیع.
Washington Post