ادبیات اتریش

ادبیات اتریش

ادبیات اتریش در طول تاریخ، ارتباط بسیار نزدیکی با ادبیات المان داشته و به خاطر مبادله ی فرهنگی غنی و پیچیده ی دو کشور، در بسیاری از جنبه ها، نمی توان مرز مشخصی میان ادبیات دو کشور در نظر گرفت؛ گرچه ویژگی های منحصر به فرد و نویسندگان بزرگ اتریشی، هویت مستقلی به ادبیات این کشور بخشیده است.

کتاب های ادبیات اتریش

کتاب جهان آخر


برنده ی جایزه ی بهترین ترجمه ی اشلگل-تییک سال 1991

معرفی چند اثر
معرفی کتاب محاکمه
محاکمه، جزء رمان های بزرگ و مهم عصر مدرن است.
Barnes & Noble Review