داستان هستی گرایانه

داستان هستی گرایانه

هستی گرایی، اگزیستانسیالیسم یا باور به اصالت وجود، مفهومی است که در آن می کوشند تا نشان بدهند چه تفاوتی میان وجود یا بودن انسان در این دنیا با سایر شکل های هستی وجود دارد. داستان های هستی گرایانه معمولا چهار ویژگی اصلی در خود دارند: تصادفی بودن هستی، آزادی، مسئولیت و اصالت.

کتاب های داستان هستی گرایانه

خانواده پاسکوآل دوآرته


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1989

معرفی چند اثر
معرفی کتاب زن در ریگ روان
غیرمعمول، اعتیادآور.... فوق العاده جذاب و مهیج.... آبه ادیبی صاحب سبک است.
David Mitchell