کتاب داستان هستی گرایانه - رمان هستی گرایانه
داستان هستی گرایانه

داستان هستی گرایانه

هستی گرایی، اگزیستانسیالیسم یا باور به اصالت وجود، مفهومی است که در آن می کوشند تا نشان بدهند چه تفاوتی میان وجود یا بودن انسان در این دنیا با سایر شکل های هستی وجود دارد. داستان های هستی گرایانه معمولا چهار ویژگی اصلی در خود دارند: تصادفی بودن هستی، آزادی، مسئولیت و اصالت.

کتاب های داستان هستی گرایانه
معرفی چند اثر
معرفی کتاب زن در ریگ روان
غیرمعمول، اعتیادآور.... فوق العاده جذاب و مهیج.... آبه ادیبی صاحب سبک است.
David Mitchell