جایزه ی راریسر

جایزه ی راریسر

جایزه ی راریسر، جایزه ای ادبی است از سال 1972 به بهترین کتاب آلمانی زبان انتشار یافته تعلق می گیرد. به برنده ی جایزه، مبلغ 8000 یورو تعلق گرفته و علاوه بر این، فرماندار منطقه به همراه انجمن بازار راریس، جایزه ای تشویقی به ارزش 4000 یورو به برنده اعطا می کنند.

کتاب های جایزه ی راریسر

اگنس


برنده ی جایزه ی راریسر سال 1999

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اگنس
یک پژوهش روانشناسانه ی به یاد ماندنی.
New Yorker