جایزه ی بهترین رمان سیاه اسپانیا

جایزه ی بهترین رمان سیاه اسپانیا

جایزه ی بهترین رمان سیاه اسپانیا، جایزه ای ادبی است که توسط انجمن کتابخانه ی بوبیلا به برنده اعطا می شود. این انجمن، کتابخانه ای پیشگام در اسپانیا است که به طور خاص به ترویج و حفظ آثار ادبی در سبک نوآر و پلیسی می پردازد. لازم به ذکر است که مجله ی روکا کریمینال نیز با هدف شناساندن آثار برتر معمایی در برگزاری این جایزه کمک می کند.

کتاب های جایزه ی بهترین رمان سیاه اسپانیا

بازی بی گناهان


برنده ی جایزه ی بهترین رمان سیاه اسپانیا سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب بازی بی گناهان
داستانی نفسگیر.
Jie Scribano