جایزه ی ملی فرهنگ پرو

جایزه ی ملی فرهنگ پرو

جایزه ی ملی فرهنگ پرو، جایزه ای ادبی است که توسط وزارت فرهنگ پرو به منظور قدردانی از مشارکت های افراد و سازمان ها در شناخت تفاوت های هویتی و فرهنگی این کشور، بنیان نهاده شده است. این جایزه به صورت سالانه در ماه آوریل و در سه بخش برگزار می شود: حرفه، خلاقیت و بهترین عملکردها. هیئتی از داوران منصوب توسط وزارت فرهنگ کشور پرو، برندگان هر بخش را انتخاب می کنند.

کتاب های جایزه ی ملی فرهنگ پرو

رودهای ژرف


برنده ی جایزه ی ملی فرهنگ پرو سال 1959

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رودهای ژرف
داستانی فوق العاده در پس زمینه ای حیرت آور.
Library Thing