جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا

جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا

جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا، جایزه ای ادبی است که توسط انجمنی بین المللی با همین عنوان، به منظور ترویج ادبیات علمی تخیلی در اروپا و همچنین، شناساندن ادبیات علمی تخیلی اروپا به جهانیان در سال 1972 در ایتالیا بنیان نهاده شده است. این انجمن همچنین، برگزار کننده ی مراسم یوروکان (کنوانسیون علمی تخیلی اروپا) به صورت دو سال یک بار است.

کتاب های جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا

مترو 2033


برنده ی جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا سال 2007

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مترو 2033
داستانی بسیار خوش ساخت و باورپذیر با ترس و اضطرابی غیرقابل توصیف.
Fantasy Book Review