زنان و فمنیسم

زنان و فمنیسم

ادبیات فمنیستی، کتاب داستانی و یا غیرداستانی است که به حمایت از آرمان های فمینیستی چون حقوق برابر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای مردان و زنان می پردازد. این گونه از ادبیات اغلب از نابرابری های حقوقی موجود در اجتماع انتقاد می کند و در راستای تصحیح این نابرابری ها قدم برمی دارد.

کتاب های زنان و فمنیسم
معرفی چند اثر
معرفی کتاب تغییر مسیر
شریل سندبرگ در کتاب تغییر مسیر، به بحث درباره ی زنان در محیط کار، جان دوباره ای بخشید.
Barnes & Noble