دهه 1850 میلادی

دهه 1850 میلادی

در دهه ی 1850، استعمارگری در جهان گسترش یافت و تعداد مهاجرین به آمریکا به عددی بی سابقه رسید. چارلز دیکنز در این دهه چندین اثر از جمله رمان داستان دو شهر را به انتشار رساند. رمان داغ ننگ از ناثانیل هاثورن نیز در همین دوره منتشر شد.

کتاب های دهه 1850 میلادی

کتاب داغ ننگ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب موبی دیک


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دیوید کاپرفیلد


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب موبی دیک
شاهکاری در داستان سرایی و رئالیسم نمادین.
Barnes & Noble