روانشناسی

روانشناسی

کتاب های روانشناسی به علم رفتار، تفکر و ذهن (بخش های خودآگاه و ناخودآگاه) می پردازند. هدف کلی این حوزه از دانش، به عنوان یک رشته ی دانشگاهی بسیار گسترده با گرایش هایی متنوع و مختلف، درک ویژگی های مغز، چگونگی کارکرد ذهن در شرایط مختلف و هر گونه واکنش ذهنی قابل بررسی است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دژخیم عشق (و چند داستان روان درمانگری دیگر)
خردمندانه، انسانی، هیجان انگیز و فوق العاده جذاب.
Newsday
معرفی کتاب قدرت مثبت اندیشی
این کتاب، فرمول ایمان و مثبت اندیشی را در اختیار مخاطبین قرار می دهد.
Dymocks
معرفی کتاب داستان موفقیت نخبگان
اثری لذت بخش که شما را وادار می کند تا مدت ها به تئوری های مبتکرانه ی آن فکر کنید.
New York Times