نمایشنامه سیاسی

کتاب های نمایشنامه سیاسی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست
ترکیبی جسورانه از نمایش و سیاست.
Guardian