کمدی

معرفی چند اثر
معرفی کتاب لبخند با یک مغز اضافه
یک کلاس فلسفه ی بسیار خنده دار.
Barnes & Noble
معرفی کتاب تو نخ بابام
اگر به خندیدن حساسیت ندارید، این کتاب را بخوانید.
Kristen Bell