جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

کتاب های جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

کتاب مرگ فروشنده


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 1949

کتاب سفری طولانی از روز به شب


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرگ فروشنده
این اثر، یکی از بهترین نمایشنامه ها در طول تاریخ تئاتر آمریکا است.
New York Times