نمایشنامه تاریخی

کتاب های نمایشنامه تاریخی

کتاب ژاندارک


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ژاندارک
این اثر، امروزه نیز با قدرت طنین انداز است.
Guardian