جایزه ی اوبی

جایزه ی اوبی، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط روزنامه ی The Village Voice به هنرمندان و آثار نمایشی برتر خارج از تئاتر برادوی اهدا می شود. این جایزه از معتبرترین جوایز در نظر گرفته شده برای آثار نمایشی خارج از تئاتر برادوی در نظر گرفته می شود.

کتاب های جایزه ی اوبی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب ستوان آینیشمور
طنزی شجاعانه.
Observer