ادبیات جهان

کتاب های ادبیات جهان

کتاب هزار و یک شب


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب حماسه گیلگمش


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

معرفی چند اثر
معرفی کتاب هزار و یک شب
شرحی کامل و نزدیک به واقعیت از دنیای خاور میانه.
Barnes & Noble