دهه 1510 میلادی

دهه 1510 میلادی

کتاب های دهه 1510 میلادی

شهریار


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب شهریار
ماکیاولی به عنوان یکی از بنیان گذاران علوم سیاسی در نظر گرفته می شود.
Barnes & Noble