جایزه ی جانت هیدینگر کافکا

جایزه ی جانت هیدینگر کافکا

جایزه ی Janet Heidinger Kafka، جایزه ای ادبی است که همه ساله به داستان هایی تعلق می گیرد که اثر نویسندگان زن آمریکایی باشند. موسسه ی مطالعات جنسیت و زنان سوزان بی آنتونی و دانشکده ی زبان انگلیسی دانشگاه روچستر، از سال 1975، برگزارکننده ی این مراسم بوده اند. قابل ذکر است که به برنده ی این جایزه، مبلغ 7500 دلار اعطا می شود.

کتاب های جایزه ی جانت هیدینگر کافکا

مرگ مورگان


برنده ی جایزه جانت هیدینگر کافکا سال 1980

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرگ مورگان
یک داستان عاشقانه ی کم نقص... مورگان به شکل یک قهرمان واقعی به تصویر کشیده شده است.
Los Angeles Times