جایزه ی ملی کتاب انگلستان

جایزه ی ملی کتاب انگلستان

جایزه ی ملی کتاب ( Galaxy National UK)، جایزه ای ادبی و انگلیسی است که به آثار و نویسندگان بریتانیایی تعلق می گیرد و برندگان آن، توسط انجمنی از اعضای صنعت نشر کتاب بریتانیا انتخاب می شوند.
لیست نهایی نامزد های دریافت جایزه، توسط 50 نفر متشکل از مشتری های عمده ی خرده فروشی ها، کتاب-فروشی های مستقل و عمده فروشان، تهیه و تنظیم می شود. درنهایت، برندگان با رأی تمامی اعضای آکادمی جایزه ی ملی کتاب انگلستان، معرفی می شوند.

کتاب های جایزه ی ملی کتاب انگلستان

کتاب اطلس ابر


برنده ی جایزه ی کتاب ملی انگلیس سال 2004

کتاب پیش از آنکه بخوابم


برنده ی جایزه ی ملی کتاب انگلستان سال 2011

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اطلس ابر
بسیار رضایت بخش و به شکل غیرمعمولی خردمندانه.
Washington Post